MezData-LogoCreative Commons License Lösung 2005-Wi-FIS-A2

2. Java-Quelltext

public class IP{
 public static long n = 0XC0A8000CL; // das L hinten ist wichtig wegen long

 public static void ausgeben(long n){
  boolean ersterPunkt = true; 
  String s ="";
  while (n>0){
   if (ersterPunkt)
    ersterPunkt= false;
   else
    s = "." + s;
   s = "" + n%256 + s;
   n = n/256;
  }
  System.out.println(s);  
 }
}

Struktogramm

© Oliver Mezger 20.11.2008 MezData.de Den Kontakt herstellen...