MezData-LogoCreative Commons License Lösung 2004-Wi-SE-A2

2 Struktogramm

Java-Quelltext

public class Usv{
 int rs232ok(String serSchnitt, int baudrate, boolean parity, int anzStoppbits){
  if (serSchnitt == "COM1" || serSchnitt == "COM2")
   return -1; // Schnittstelle nicht erkannt
  if (baudrate == 9600 && !parity && anzStoppbits == 1)
   return 0; // OK
  return 1; // sonstige Fehler
  }
}
© Oliver Mezger 20.11.2008 MezData.de Den Kontakt herstellen...